Dana 25. svibnja 1836. dekretom križevačkoga biskupa Gabrijela Smičiklasa, udovoljavajući prethodnoj zamolbi predstavnicima doseljenih vjernika grkokatolika, tadašnje Srijemske županije i vlastelinstva Eltz iz Vukovara, osnovana je najstarija grkokatolička župa u današnjem Slavonsko-srijemskom vikarijatu - Petrovci. Prvotni zaštitnik župe bio je Sv. Ivan apostol i evanđelist. Matične knjige i obveza rezidiranja župnika, tj. djelovanje župnog ureda imalo je započeti  1. siječnja 1837. godine. Župa je nastala dismembracijom od grkokatoličke župe Šid u istoimenoj Srijemskoj županiji i zahvaćala je područja i naselja gotovo svih župa u današnjem Vikarijatu. U narednim desetljećima se osnutkom drugih župa u Srijemu i Slavoniji preširoko područje župe Petrovci smanjivalo. Od 1893. god. gradnjom nove župne crkve naslovnik župe je Pokrov presvete Bogorodice. Datum osnutka ove najstarije župe, koju su u početku naseljavali uglavnom Rusini, uzet je i potvrđen od Republike Hrvatske Danom Rusina u RH. Danas se u molitvi sa zahvalnošću prisjećamo biskupa utemeljitelja, zatim svih izvršitelja dekreta osnivanja župe, kao i prvoga upravitelja župe o. Đure Dulikravića koji je i pokopan ovdje u Petrovcima. Čestitke i na mnogaja ljeta! (V. Sedlak)