VIDEO: KLIKNI NA SLIKU

Grkokatolički đakon iz Papinskog grčkog zavoda sv. Atanazija u Rimu, na Papinoj uskrsnoj misi u sv. Petra, otpjevao je Evanđelje na grčkom nakon što je rimokatolički đakon otpjevao na latinskom. Običaj je od starine da se na Papinim misama na velike blagdane evanđelje navijesti i po latinskom i po grčkom obredu.
Nakon đakonova poziva: Premudrost! Poslušajmo sveto Evanđelje! - papa na grčkom otpjeva: Irini passi (Mir svima).
Kor. I s duhom tvojim
Đakon: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Kor: Slava tebi, Gospode, slava tebi.
Đakon: Budimo pozorni.
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Slava tebi, Gospode, slava tebi.