"Otac je iz ljubavi prema svijetu "dao jedinorođenoga Sina" (Ivanovo evanđelje). Taj je Sin Očev jedini (grčki  monogenes, staroslavenski  jedinorodni) i ljubljeni Sin. Njega je "dao" ili "darovao" grješnome svijetu koji je pali i otpali ljudski rod. To pokazuje doseg Božje ljubavi. Očito da se veći ne može zamisliti. I sami je oblik kojem se iskazuje Božja ljubav prema ljudima u sebi nezapamćen.... Isus je Božji dar i poklon čovjeku. To je osnovna evanđeoska istina o Bogu Ocu, njegovu Sinu Isusu Kristu i palome ljudskome rodu" (sveti Ćiril Jeruzalemski, Mistagoške kateheze).